Algemene Voorwaarden Eerlijk Scheiden

 

Algemene Voorwaarden Eerlijk Scheiden

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Eerlijk Scheiden, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden. Gevestigd te Heerhugowaard ingeschreven bij Kvk onder nummer 52205045.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon/personen voor wie Eerlijk Scheiden zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.
 • Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Eerlijk Scheiden voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 • Partij(en): De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation.
 • MfN: Mediators federatie Nederland

 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen en overeenkomsten van Eerlijk Scheiden, en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Eerlijk Scheiden, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Op alle door Eerlijk Scheiden uitgevoerde mediations zijn het MfN reglement en de MfN klachtenregeling van toepassing. Het MfN reglement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van Eerlijk Scheiden.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Eerlijk Scheiden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Offertes

 • Alle offertes en aanbiedingen van Eerlijk Scheiden zijn vrijblijvend. De opdracht komt tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Eerlijk Scheiden.
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van Eerlijk Scheiden binden Eerlijk Scheiden niet.

Pakket

 • Het is mogelijk om een pakket samen te stellen bij een scheiding. Als er over bepaalde onderwerpen geen uitleg nodig is kunnen partijen afzien van deze uitleg en zo een lager tarief betalen. Partijen zijn zich bewust dat zij reeds over deze kennis beschikken of dat zij deze kennis nooit nodig zullen hebben. Partijen zijn vooraf gewezen op de mogelijke gevolgen van het niet beschikken over deze kennis en vrijwaren de mediator voor aansprakelijkheid inzake de mogelijke toekomstige gevolgen van het niet beschikken over de genoemde kennis.
 • Het betreft hier de onderwerpen: Koopwoning, Pensioenen, Partneralimentatie, Complexiteit vermogensverdeling, Ouderschapsplan en Kinderalimentatie. Een inhoudelijke uitleg van deze onderwerpen staat in de pakketomschrijving.

Overeenkomst

 • Door bevestiging van de opdracht tot mediation van de zijde van de opdrachtnemer, c.q. door het ondertekenen van de mediationovereenkomst, wordt de mediation geacht te zijn aangevangen en worden deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Eerlijk Scheiden met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.
 • De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 • De mediationovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt totdat de mediation is beëindigd.
 • Indien opdrachtgever of opdrachtnemer in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de mediation van rechtswege.

 

Betaling

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met het toepasselijk tarief vanwege omzetbelasting verschuldigd, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.
 • Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van opdrachtnemer en de wijze waarop zijn reis-, verblijfs- en overige kosten worden vergoed is vastgesteld in de mediationovereenkomst.
 • De opdrachtnemer dient de van Eerlijk Scheiden ontvangen facturen te betalen binnen 7 dagen na de factuurdatum. Eerlijk Scheiden is gerechtigd na het verstrijken van de (fatale) betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling, in die zin dat verzuim van rechtswege is ingetreden, aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).
 • Eerlijk Scheiden is op ieder moment gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de oudste factuur.
 • In geval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan Eerlijk Scheiden weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. Eerlijk Scheiden is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond.

 

Klachten

 • Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienst schriftelijk binnen 7 dagen na de geleverde prestatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 • Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij Eerlijk Scheiden zulks aan opdrachtgever kenbaar maakt.

 

Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van Eerlijk Scheiden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald.
 • Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Eerlijk Scheiden beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan Eerlijk Scheiden verschuldigd is.
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 • Eerlijk Scheiden zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Eerlijk Scheiden is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Eerlijk Scheiden is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden gedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Eerlijk Scheiden indien niet binnen 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 • De opdrachtgever vrijwaart Eerlijk Scheiden van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Eerlijk Scheiden en/of één van haar medewerkers.

 

Verhindering

 • Indien (één van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en honorarium en overige kosten in rekening gebracht.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Eerlijk Scheiden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen eerst met mediation gepoogd te worden opgelost, alvorens deze voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Eerlijk Scheiden is gevestigd.

 

 

Opgemaakt 1 januari 2017.